Nie zapomnij dorzucić małe co nieco dla swojego pupila. Z pewnością będzie zadowolony z tych zakupów tak samo jak Ty

   

Regulamin

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PET ME HOME.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.petmehome.pl jest Ilona Lasek. Firma o nazwie PET ME HOME Ilona Lasek mieści się pod adresem ul. Siodła 14b, 26-050 Siodła NIP 8171769237, REGON 388109006, zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”), w którym oferuje sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.6. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@petmehome.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Orange.

§ 2.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

§ 3.
REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych zamówień o których mowa w §4 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „Zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.3. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła.

3.4 Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „Złóż zamówienie” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.

4.6. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Usługodawcy

b) danych Klienta;
c) numeru Zamówienia ;
c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
d) kwoty łącznej brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
f) sposobu oraz terminu dostawy;
g) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;

4.7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

4.8. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikator sklepu na stronie sklepu w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@petmehome.pl w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

4.10. Zamówienie będzie dostarczone na adres do wysyłki wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

§ 5.
PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
a) przelew tradycyjny  (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia z płatnością przelewem tradycyjnym,
b) płatność online za pośrednictwem operatora BlueMedia S.A. lub PRZELEWY24

c) płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic obsługiwana przez operatora BlueMedia S.A.

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu płatności on-line oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie usługodawcy płatności. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

5.3. Nie realizujemy płatności za pobraniem.

§ 6.
REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem wybranego systemu płatności online w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

6.2. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail, o wysyłce.

6.3. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie 1 - 6 dni roboczych, a przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczymy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6.4. Klient może wycofać złożone Zamówienie e-mailem pod adresem sklep@petmehome.pl lub poprzez komunikator Messenger na stronie sklepu do momentu wysłania towaru.

Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce).

6.5. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

6.6. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

6.7. Jeśli w sytuacji opisanej w 6.5. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

6.8. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

6.9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.5., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

6.10. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.6., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.11. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

§ 7.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

7.2. Zgodnie z pkt 3 art. 38 o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana na zamówienie, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Więcej przeczytasz w zakładce PERSONALIZACJA

W celu złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy należy w pierwszej kolejności poinformować sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@petmehome.pl. Sprzedawca ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi zwrotnej.  Po uzyskaniu odpowiedzi zwrotnej należy postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi w mailu. Towar zwracany lub wymieniony należy odesłać na adres pocztowy:

PET ME HOME

Ilona Lasek

Siodła 14B

26-050 Siodła

11. Istnieje możliwość nadania towaru w paczkomacie. Adres nadania:

PET ME HOME

Ilona Lasek

Siodła 14B

26-050 Siodła

tel. 505124544: mail: sklep@petmehome.pl ; nr paczkomatu ZGN01M Ul. Kielecka 3 26-050 Zagnańsk

 

7.3. W przypadku konieczności wymiany towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą droga mailową na adres sklep@petmehome.pl  w celu ustalenia warunków wymiany lub zwrotu. Akcesoria personalizowane nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Więcej informacji pod linkiem PERSONALIZACJA .

* formularz wymiany

* formularz zwrotu

7.4. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

7.5. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.7. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. Zamówienia indywidualne/personalizowane oraz o niestandardowych wymiarach, szytych na miarę lub dopasowywanych ze standardowo dostępnych wariantów nie podlegają zwrotom, ani wymianom (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

7.8. Towar objęty promocja lub z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.

§ 8.
WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

8.2. Reklamacje należy składać poprzez informację na maila sklep@petmehome.pl z opisem oraz dokumentacja fotograficzną reklamowanego towaru ze wskazaniem numeru zamówienia. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar za pomocą przesyłki pocztowej lub nadania w paczkomacie. Szczegóły nadania znajdują się pod adresem  REKLAMACJE.

8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8.5. Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń np.:

 • oleje,
 • farby,
 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • uszkodzenia mechaniczne; zużycie materiałów w wyniku normalnego użytkowania, zniszczenia spowodowane zdarzeniami losowymi np.:
 • ogień,
 • wilgoć,
 • zgniecenia,
 • rozerwania,
 • rozcięcia,
 • rozciągnięcia,
 • pogryzienie itp.

 § 9.
DANE OSOBOWE

9.1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO.

9.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub f RODO. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy.

9.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi, rozpatrzenia reklamacji lub okres przewidziany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania zgody.

9.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.5. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

9.6. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzasadnionego żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ponadto Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

9.8. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych 

9.9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Usługodawcą przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Usługodawca.

9.10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

9.11. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies.

9.12 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem sklep@petmehome.pl lub pocztą tradycyjną na adres PET ME HOME Ilona Lasek ul . Siodła 14b, 26-050 Siodła.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

10.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 19 luty 2015 r.

10.5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
b) dostęp do sieci Internet;
c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

10.6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

10.8. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Klienta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
- powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,
- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Klienta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl